วันจันทร์ที่   20   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560, 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560 และ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560, 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560, และ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560) นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

Schedule for GRID Courses_2017
1st August–25th September 2017

Regular Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 2,7,9,16,21,23,28,30
September.:4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
September. : 5,7,12,14,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 2,7,9,16,21,23,28,30
September.:4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
September. : 5,7,12,14,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/2 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses_2017
6th August–24th September 2017

Special Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical
Sciences and Bioscience
532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences
and Humanities  
533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)


Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 4, 2017 – October 13, 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 535 Reading and Understanding in the Research Article (30hrs.) 535/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 536 Academic Conversation Skills (30hrs.) 536/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 4, 2017 – November 24, 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 507 English for Business Communication 507/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 510 English for Medical Personnel 510/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 511 English for Engineering 511/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 512 Basic Thai Language for Foreigners 512/2 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

    2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532, GRID 533,GRID 507, GRID 510, GRID 511 และ GRID512 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

    2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

    2.3 รายวิชา GRID 535 และ GRID 536 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 2 หน่วยกิต เป็นเงิน 8,000 บาท)


สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317