วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 4 – 27 กรกฎาคม 2560)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 4 – 27 กรกฎาคม 2560) นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

Schedule for GRID Courses_2017
4th-27th July 2017

Regular Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
514/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m..

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
515/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
1.00 p.m.-4.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses_2017
4th-27th July 2017

Special Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
9.00 a.m.-12.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
9.00 a.m.-12.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical
Sciences and Bioscience
532/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
9.00 a.m.-12.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences
and Humanities  
533/1 Tue., Wed., Thu., Fri.:
9.00 a.m.-12.00 p.m.

July.: 4,5,6,7,11,12,13,14,18,
19,20,21,25,26,27

Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

    2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

    2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317