วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID COURSES) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560, 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560 และ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ (เรียนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560, 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560 และ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560 ) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ ระยะเวลา
กำหนดการสำรองที่นั่ง (course booking)
(โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และคลิกเมนู course booking ด้านซ้ายมือ)
9 – 20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน 10 กรกฎาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียน (E-Registration) 10 – 21 กรกฎาคม 2560
กำหนดการชำระเงิน ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
(**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
26 กรกฎาคม 2560

นักศึกษาท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และ คลิกที่เมนู course booking  ด้านซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับปริญญาเอก

SCORE COURSE TO BE TAKEN
ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนสอบ
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 470 – 499 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 52 – 60 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4.5
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ

 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)

 • และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 435 – 469 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 41 – 51 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4
ต้องเรียนรายวิชา GRID 531 English Academic Writing II และ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์)
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 2 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 400 – 434 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 32 – 40 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 3 - 3.5
ต้องเรียนรายวิชา GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II และให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์)
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 3 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 58- 52)

ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP

MU TEST

(ไทย 40 นานาชาติ 45)

คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4 41-51 435-479 38-44 กลุ่ม 1 GRID 531 English Academic Writing II  หรือ

กลุ่ม 2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 3-3.5 32– 40 400-434 31-37

กลุ่ม 1 GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II  หรือ

กลุ่ม 2 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3 ต่ำกว่า 3 ต่ำกว่า32 ต่ำกว่า 400 ต่ำกว่า 31

กลุ่ม 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 59)

ลำดับ

IELTS(5)

TOEFL iBT(54)

TOEFL ITP(480)

MU GRAD TEST(60)

คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4.5 52-53 470-479 52-59 กลุ่ม 1 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies   หรือ

กลุ่ม 2 GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences หรือ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 4 41-51 435-469 44-51

กลุ่ม 1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies   หรือ

กลุ่ม 2 GRID 531 English Academic Writing II และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

3 3-3.5 32-40 400-434 36-43

กลุ่ม 1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
1st August–25th September 2017

Regular Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
514/1 Mon.Wed. : 1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 2,7,9,16,21,23,28,30 September.:4,6,11,13,18,20,25 Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
515/1 Tue. Thu. : 1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
September. : 5,7,12,14,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed. : 1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 2,7,9,16,21,23,28,30
September.:4,6,11,13,18,20,25
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. August. : 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
September. : 5,7,12,14,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/2 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m. 1.00 p.m. -4.30 p.m. August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 6, 2017 – September 24, 2017

Special Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical
Sciences and Bioscience
532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences
and Humanities  
533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. -4.30 p.m.
August: 6,20,27
September: 3,10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 4, 2017 – October 13, 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 535 Reading and Understanding in the Research Article (30hrs.) 535/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 536 Academic Conversation Skills (30hrs.) 536/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 4, 2017 – November 24, 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 507 English for Business Communication 507/1 Fri. 1.00 p.m-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
November:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 510 English for Medical Personnel 510/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
November:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 511 English for Engineering 511/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
November:10,17,24
Salaya (FGS Bld.)
GRID 512 Basic Thai Language for Foreigners 512/2 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya (FGS Bld.)
ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

 1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้
 2. อัตราค่าลงทะเบียน

  2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532, GRID 533,GRID 507, GRID 510, GRID 511 และ GRID512 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

  2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

  2.3 รายวิชา GRID 535 และ GRID 536 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 2 หน่วยกิต เป็นเงิน 8,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317