วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศกำหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อ และประสงค์จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๑)  ดังนี้

  ครั้งที่ ลงทะเบียนสอบ วันสอบ ประกาศผลสอบ
  วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม-วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
  วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
  วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
  วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
  วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152