วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560

  รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies

Download

2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies  

Download

3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies

Download

4 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies

Download

5

GRID 531/1 English Academic Writing II

Download

6

GRID 533/1 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

Download

Schedule for GRID Courses 2017
January 9, 2017 – February 28, 2017

Schedule for GRID Courses 2017
January 8, 2017 – February 28, 2017

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152