วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 22 เมษายน 2560 และคะแนนสอบ