วันพฤหัสบดีที่   22   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561

โครงการจัดอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2560

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์  ได้ที่นี่

posterMU

รายละเอียดเพิ่มเติม Download File

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-223