วันอาทิตย์ที่   19   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 3 มิถุนายน 2560 และคะแนนสอบ