วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 3 มิถุนายน 2560 และคะแนนสอบ