วันพุธที่   17   มกราคม   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 3 มิถุนายน 2560 และคะแนนสอบ