วันจันทร์ที่   20   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 17 ธันวาคม 2559 และคะแนนสอบ