วันจันทร์ที่   20   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 17 ธันวาคม 2559 และคะแนนสอบ