วันพฤหัสบดีที่   26   เมษายน   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 17 ธันวาคม 2559 และคะแนนสอบ