วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560


  รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic

Download

2

GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic

Download

3

GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic

Download

4 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies

Download

5 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies

Download

6 GRID 530/1 English Academic Writing I

Download

7 GRID 531/1 English Academic Writing II

Download

8 GRID 532/1 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience

Download

9 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

Download

ตารางการเรียนสามารถ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152