วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบเพิ่มพิเศษ)

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศกำหนดการและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อและประสงค์จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบเพิ่มพิเศษ) ดังนี้

View for Print

  ๑. กำหนดการสอบ

  กำหนดการ
  รอบการทดสอบ (รอบเพิ่มพิเศษ)
  ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
  ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ จ. ๑๗ ต.ค. – จ. ๒๔ ต.ค. ๕๙ จ. ๑๔ พ.ย. – จ. ๒๑ พ.ย. ๕๙

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ วันสุดท้าย (ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.)

  ภายใน อ. ๒๕ ต.ค. ๕๙ ภายใน อ. ๒๒ พ.ย. ๕๙

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

  พ. ๒ พ.ย. ๕๙ พ. ๓๐ พ.ย. ๕๙
  จัดทดสอบภาษาอังกฤษ ส. ๕ พ.ย. ๕๙ ส. ๓ ธ.ค. ๕๙

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและผลคะแนนสอบ

  ศ. ๑๑ พ.ย. ๕๙ ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙

             ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

               เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์
จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ระดับบัณฑิตศึกษา


             ๓. การสมัครสอบภาษาอังกฤษ

                 ๓.๑  ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกเพราะสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น
                 ๓.๒  การ Upload หลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
                            (๑) รูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร (ขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg)
                            (๒) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาต้องมองเห็นข้อมูลและรูปภาพของผู้สมัครอย่างชัดเจนขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg, .gif, .pdf)
                ๓.๓  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอกและบุคคลทั่วไปที่สมัครสอบในระดับปริญญาเอก ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
               เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับชำระเป็นเงินสด ธนาณัติหรือเอกสารการเงินประเภทอื่นใด นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้

               ๓.๕ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้วไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน หรือไม่ชำระเงินตามวิธีการที่กำหนด หรือชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
               ๓.๖  บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้งไม่สามารถโอนไปใช้ในการสอบครั้งถัดไปได้
               ๓.๗  หากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน บัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบได้ ผู้สมัครสามารถเลือกรับเงินค่าสมัครคืน หรือ โอนการสอบไปครั้งถัดไปได้

             ๔. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ        

             (๑) ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสาร  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ
เข้าห้องสอบ  ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
             (๒) ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรือ อุปกรณ์อัดเสียง ที่ติดกับโทรศัพท์  กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
             (๓) ห้าม นำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
             (๔) ให้ใช้ดินสอดำ ๒B ขึ้นไปทำข้อสอบ
             (๕) ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลา ผู้ที่มาช้าบัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

             (๖) แต่งกายสุภาพ  ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศและไม่สวม  รองเท้าเปลือยส้นหรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
             (๗) ห้ามดึงรูปและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด
             (๘) ในวันสอบ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติดอยู่มาแสดงด้วย ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

              ๕. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดในข้อ ๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้สมัครสอบอีกเป็นเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ฝ่าฝืน

              

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152