วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560) นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking ลงเรียน
 จนถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2559

Schedule for GRID Courses 2017
January 8, 2017 – February 26, 2017

Schedule for GRID Courses 2017
January 9, 2017 – February 28, 2017

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
    รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

  3. รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317