วันอังคารที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID COURSES) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560) นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน จนถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

Schedule for GRID Courses 2017
March 1, 2017 – April 27, 2017

Regular Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
514/1 Mon.Wed. : 1.00 p.m.-4.00 p.m.

Mar. : 1,6,8,13,15,20,22,27,29

Apr. : 3,5,10,19,24,26

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
515/1 Tue. Thu. : 1.00 p.m.-4.00 p.m.

Mar. : 2,7,9,14,16,21,23,28,30

Apr. : 4,11,18,20,25,27

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic
Context for Graduate Studies
515/2 Sat. : 9.00 a.m. – 4.00 p.m.

Mar. : 4,11,18,25

Apr. : 1,8,22,29

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed. : 1.00 p.m.-4.00 p.m.

Mar. :1,6,8,13,15,20,22,27,29

Apr. : 3,5,10,19,24,26

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517: Essential English Grammar for
Graduate Studies
517/1 Mon.Wed. : 1.00 p.m.-4.00 p.m.

Mar. : 2,7,9,14,16,21,23,28,30

Apr. : 4,11,18,20,25,27

Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses 2017
March 5, 2017 – April 30, 2017

Special Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. - 4.00 p.m.

Mar. : 5, 12, 19, 26

Apr. : 2, 9, 23, 30

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. - 4.00 p.m.

Mar. : 5, 12, 19, 26

Apr. : 2, 9, 23, 30

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical
Sciences and Bioscience
532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. - 4.00 p.m.

Mar. : 5, 12, 19, 26

Apr. : 2, 9, 23, 30

Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences
and Humanities  
533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.
1.00 p.m. - 4.00 p.m.

Mar. : 5, 12, 19, 26

Apr. : 2, 9, 23, 30

Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

    2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

    2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317