วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) เดิอนสิงหาคม 2560

Courses Time Date Venue Instructor Room
Intensive MU GRAD TEST Mon. – Thu.: 17.30 – 20.00 August : 21, 22, 23, 24 4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya Miss Gina Masbad Nunez
Mr. Phalaunnaphat Siriwongs
Mr. Van Khua Piang
Dr. Paul Lukulu Isayi
402

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152