วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รับสมัคร : 1-27 กุมภาพันธ์ 2562

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

 ประกาศกำหนดการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152