วันจันทร์ที่   20   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 8 เมษายน 2560

No. Courses Time Date Location Room
1 Successful TOEFL ITP Preparation

Sat. : 9.00-16.00

January: 28
February: 4,18,25
March:4,11,18,25,
April :1,8
4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 403
2 Successful  IELTS Preparation

Sat. : 9.00-16.00

January: 28
February: 4,18,25
March:4,11,18,25,
April :1,8

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 405
3 Writing I: Sentence and Paragraph Writing

Mon.& Wed. : 17.30 – 20.00

January: 23,25,30
February: 1,6,8,15,20,22,27
March:  1,6

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 403
4 Public Speaking and Presentation Skills

Sat. : 9.00-16.00

January: 28
February: 4,18,25
March:4

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 402
5 English Communication for the Workplace

Sat. : 9.00-16.00

January: 28
February: 4,18,25
March:4

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 401
6 Successful Listening and Speaking

Tue. & Thu.: 17.30-20.00

January: 24,26,31
February: 2,7,9,14,16,21,23,28
March: 2

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 403
7 Intensive Grammar for Standardised Tests

Tue. & Thu. : 17.30-20.00

January: 24,26,31
February: 2,7,9,14,16,21,23,28
March: 2,7,9,14,16,21,23

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 402สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152