วันพฤหัสบดีที่   22   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 18 มีนาคม 2560 และคะแนนสอบ