วันพฤหัสบดีที่   23   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MU TEST รอบการจัดทดสอบ 17 ธันวาคม 2559 และคะแนนสอบ