วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MU TEST รอบการจัดทดสอบ 17 ธันวาคม 2559 และคะแนนสอบ