วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560

ลำดับ รายวิชา Download
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ

2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ

3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ

4 GRID 517/1 Essential English Grammar for Graduate Studies

ประกาศรายชื่อ

5 GRID 530/1 English Academic Writing I

ประกาศรายชื่อ

6 GRID 531/1 English Academic Writing II

ประกาศรายชื่อ

7 GRID 532/1 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience

ประกาศรายชื่อ

8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

ประกาศรายชื่อ

กำหนดการลงทะเบียน (E-registration) : 10 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ Download Invoice : 2 วัน หลังการลงทะเบียน

กำหนดชำระเงิน : ภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

(**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152