วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม Short Course เปิดรับสมัครวันที่ 20 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2560

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152