วันพฤหัสบดีที่   18   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152