เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

แนวปฎิบัติของนักศึกษาในการรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์


  1. นักศึกษาจะต้องยื่นความประสงค์ขอรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด้วยตนเองเท่านั้น หากนักศึกษาไม่สามารถมารับบริการได้ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ทุกกรณี
  2. นักศึกษาจะต้องรับแบบฟอร์มการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (AS-B-34) จากงานบริการการศึกษา (ชั้น1)
  3. ยื่นแบบฟอร์ม (AS-B-34) และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ฉบับภาษาอังกฤษที่พิมพ์โดยใช้ระยะบรรทัด Double-Space) ของนักศึกษา ณ ศูนย์ภาษา
  4. ลงทะเบียนการรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในแบบฟอร์มพร้อมกับแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
  5. นักศึกษารอรับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากอาจารย์ผู้ตรวจ หากมีการแก้ไขบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้ตรวจ
  6. เมื่อผ่านการอนุมัติการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จากศูนย์ภาษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาเอกสารการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทั้งหมด จำนวน 1 ชุด ให้กับศูนย์ภาษา
  7. นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่องานบริการการศึกษาเพื่อรับรองการผ่านการอนุมัติการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อขอลายเซ็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  8. ศูนย์ภาษาจะรับตรวจบทคัดย่อให้กับนักศึกษา จำนวน 8 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์/อาจารย์ 1 คน /วัน (หากมีนักศึกษามาขอรับบริการเกินจำนวนข้างต้น ทางศูนย์ภาษาจะให้บริการในวันถัดไป)