วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 1 เมษายน 2560 และคะแนนสอบ