วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม Intensive MU GRAD TEST (Salaya Campus) (เรียน 16-19 ตุลาคม 2560)

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152