วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses)ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2560)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2560) นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 กันยายน 2560

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
October 2, 2017 – November 28, 2017

Regular Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. October.:2,4,9,11,16,18,25,30
November.: 1,6,8,13,15,20,22
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/2 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. October.:2,4,9,11,16,18,25,30
November.: 1,6,8,13,15,20,22
Siriraj Hospital
(Srisavarindira Bid.)
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. October.:3,5,10,12,17,19,24,31
November.: 2,7,9,14,16,21,28
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. October.:2,4,9,11,16,18,25,30
November.: 1,6,8,13,15,20,22
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. October.:3,5,10,12,17,19,24,31
November.: 2,7,9,14,16,21,28
Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
October 1, 2017 – November 19, 2017

Special Courses

Courses Courses Time Date Location
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.00 p.m. October.:1,8,15,22,29
November.: 5,12,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.-1.00 p.m. -4.00 p.m. October.:1,8,15,22,29
November.: 5,12,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m. - 1.00 p.m. -4.00p.m. October.:1,8,15,22,29
November.: 5,12,19
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sun. 9.00 a.m.-12.00 p.m.-1.00 p.m. -4.00 p.m. October.:1,8,15,22,29
November.: 5,12,19
Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

    2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

    2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517หน่วยกิตละ 1,800บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)


สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-441-9317