วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

กำหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152