วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม Intensive MU GRAD TEST (เรียน 18-21 กันยายน 2560)

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152