วันพุธที่   25   เมษายน   พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 17 มิถุนายน 2560 และคะแนนสอบ