วันศุกร์ที่   24   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP รอบการจัดทดสอบ 20 พฤษภาคม 2560 และคะแนนสอบ