เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

อบรม Risk Management to Objective Achievement


Risk Management

Risk Management

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดอบรม Risk Management to Objective Achievement ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทราบถึงหลักการจัดการความเสี่ยง และสามารถวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกำหนด KPI ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพ /นโยบายคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยได้ โดยมี รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรได้รับเกียรติ อาจารย์พรอนันต์ กลิ่นมาลี จาก Bureau Veritas (Thailand) Ltd. บรรยายให้ความรู้เรื่อง บริบทขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ 1400 : 2015 ผู้มีส่วนร่วมความต้องการและความคาดหวัง, Aspect & Impact Compliance obligation, การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมได้รวมทบทวนความรู้ ผ่านกิจกรรม (Workshop) การวิเคราะห์สิ่งที่มีผลต่อการกำหนดความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง และการบริหารจัดการในการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ

Risk Management

Risk Management