เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   27   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

# วันแห่งความภาคภูมิใจ _# "ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหิดลสิทธิคาร โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ โดยปีนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,944 คน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,215 คน แบ่งเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 204 คน ผู้แทนระดับประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 2 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 1,006 คน ผู้แทนประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 3 คน และเนื่องในโอกาสวันแห่งความภาคภูมิใจ - ความสำเร็จ บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำซุ้มร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ณ บริเวณสวนหย่อม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559