เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2564

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหา ทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลกรทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น และเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และเอกซเรย์ทรวงอก โดยทีมงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า ตรวจมวลกระดูก จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560