เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานในการประชุมฯ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นรองประธาน พร้อมด้วย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ ดร.มีชัย วีระไวทยะ และ ศ.ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมนโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งครั้งนี้มีประเด็นนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาทักษะทางสังคม นโยบายด้านสวัสดิการ และแหล่งทุนสำหรับนักศึกษา และด้านทักษะภาษาต่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560