เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบ "QR Code Transcript Verification System"


มิติใหม่ของการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องแห่งแรก ใช้ระบบ "QR Code Transcript Verification System"

QR Code Transcript  Verification System

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบป้องกันการปลอมแปลง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ด้วยการใช้ QR Code ที่ฝังรหัสลับ ซึ่งนำมาใช้ยืนยันข้อมูลในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) ได้ โดยระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างหรือหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชนใช้ตรวจสอบ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารในส่วนวุฒิการศึกษา มีปรากฏให้เห็นตามภาพข่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งการรับจ้างทำวุฒิการศึกษาปลอมในทุกระดับชั้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิการศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และในกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังในรอบปี การนำวุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบการศึกษาในภาพรวมเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีการตรวจจับและปราบปราม โดยนำผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุม ป้องกันและปราบปรามได้หมดสิ้นไป คงต้องเป็นโจทย์หลักที่สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย และแนวทางการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญเหล่านี้

ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง นโยบายและมาตรการการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ามาขอรับเอกสาร เพื่อนำไปใช้สมัครงานหรือศึกษาต่อเป็นจำนวนที่มาก เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชนที่ยื่นความประสงค์ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเข้าทำงานในส่วนงานต่างๆ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบว่า บุคคลผู้นั้นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจริงหรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีมงานระบบสารสนเทศฯ ได้พัฒนาระบบ "QR Code Transcript Verification System" ขึ้น ด้วยการนำ QR Code ซึ่งเป็นการฝังรหัสลับ ฝังบนใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) โดย QR Code นี้ จะเป็นรหัสลับเฉพาะบุคคลที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ QR Code ดังกล่าวจะฝังรหัสลับนี้ ไว้บนมุมขวาของใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) เมื่อต้องการตรวจสอบ จะใช้การสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะปรากฏข้อมูล ได้แก่ ประวัติส่วนตัวของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา คณะ ปีการศึกษา ผลการศึกษาโดยระบบที่ใช้นี้ได้มาตรฐานของการควบคุมข้อมูล ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ หากพบว่า เป็นของปลอม หรือไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย จะปรากฏ คำว่า "This transcript is not in our database. Please contact us at grwww@ mahidol.ac.th" และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนในการพัฒนางาน เพื่อการป้องกันลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการปลอมแปลงเอกสาร ใบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย มหิดล ในลำดับต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะเริ่มใช้ Transcript แบบใหม่ ที่มี QR Code สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มายื่นขอ Transcript ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูล หรือรายละเอียดได้ที่ คุณวรินทร์ นวกิจกนก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 02 441 4125 ต่อ 316-317, 116