วันอาทิตย์ที่   18   มีนาคม   พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ ประจำปี 2561

12

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

- - - - 27-28 มี.ค. 61

11

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (กรณีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 สัปดาห์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

- - - - อย่างน้อย 7 สัปดาห์ก่อนขอรับทุนเดินทาง

10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

- - - - 30 มี.ค. 61

9

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- - - - 17 ส.ค. 61

8

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน Fullbright Thai Graduate Scholarships Program ประจำปีการศึกษา 2562

- - - - 9 เม.ย 61

7

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

- - - - 28 ก.พ. 61

6

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2017

40 40 40,460 โฟรินท์ฮังการี 140,000 โฟรินท์ฮังการี บัดนี้-16 ก.พ. 61

5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ระดับปริญญาโท-เอก

- - ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

4

โครงการทุน Academic Mobility Programme ประจำปีงบประมาณ 2561

- - - - งบประมาณปี 2561

3

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ทุน 3 ทุน 100,000 50,000 มี.ค. 61

2

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560

- - ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 28 ก.พ. 61

1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

- - เดือนละ 12,000 - 15 มี.ค. 61