วันอาทิตย์ที่   18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท

1

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100,000 50,000 - - ต.ค. - ธ.ค. 61

2

Applications for 2019/2020 Chevening Scholarships are open between 6 August and 6 November 2018.

- - - - 6 พ.ย. 61

3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

หากนักศึกษาสนใจโครงการดังกล่าว ขอให้ส่งเอกสารใบสมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
- - - - 18 ธ.ค. 61