วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท

1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนคปก. สมัครขอทุนโปรแกรม "PP Year 2019/2020 TRF-DAAD Research Based Mobility Scheme"

- - - - 14 ส.ค. 61

2

สำนักงานเลขนุการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ เรียนเชิญนิสิต/นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

- - - - 15 ส.ค. 61

3

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. เพื่อเข้ารับรางวัล "ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

- - - - 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61

4

การประชุม Hope Meeting ครั้งที่ 11 ในสาขาฟิสิส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

- - - - 4-8 มี.ค. 62

5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562

- - - - 1 ส.ค. - 15 ก.ย. 62

6

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

- - - - 7 ก.ย. 61

6

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- - - - 15 ต.ค. 61