วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ ประจำปี 2560

8

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ทุน 3 ทุน 100,000 50,000 มี.ค. 61

7

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร - - 10 ม.ค. 61

6

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560

- - ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 28 ก.พ. 61

5

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

- - เดือนละ 12,000 - 15 มี.ค. 61

4

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- - - - 31 ม.ค. 61

3

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 5 ทุน ไม่เกิน 5 ทุน 50,000 50,000 ภายใน 18 ต.ค. ขยายเวลารับสมัครถึง 20 ตุลาคม

2

การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

- - 200,000 100,000 ภายใน 18 ต.ค.

1

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ของสถาบันพระปกเกล้า

- - 50,000 30,000 1 ก.ย. - 15 ต.ค.