วันพฤหัสบดีที่   17   สิงหาคม   พ.ศ. 2560

ทุนภายนอก/ทุนอื่นๆ


ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต
41 ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน 31 ต.ค. 60
40 สวทน. เปิดรับสมัครโครงการ Newton Fund Researcher Links Regional Workshops (South East Asia) (ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป) 19 ก.ย. 60
39 ทุนเรื่อง Saving Brains - Unlocking Potential for Developmen (ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป) 11 ต.ค. 60
38 เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 30 ก.ย. 60
37 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 30 ก.ย. 60
36 ทุน UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases (ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป) 19 ก.ย. 60
35 ทุนสำหรับสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ/หรือหน่วยงานของไทยและสหราชอาณาจักร 19 ก.ย. 60
34 ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับป.โท ในสาขาวิชา International Public Administration (APEP) และระดับป.เอก ในสาขาวิชา Political Science and Public Administration 31 ส.ค. 60
33 Newton Fund : Institutional Links 19 ก.ย. 60
32 ประกาสรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF - OHEC - Scopus Innovative Researcher Award 31 ส.ค. 60
31 ทุน Stars in Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health (***ขอให้ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดส่งสำเนาข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี เพื่อบันทึกข้อมูลโครงการและประสานงานกรณีได้รับทุนต่อไป) 3 ส.ค. 60
30 การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ใบสมัครขอรับทุน  ภาษาไทย English
28 ก.ค. 60
29 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 ส.ค. 60
28 การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ก.ค. 60
27 ประกาศรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการสึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 31 ส.ค. 60
26 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เรื่องทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 16 มิ.ย. 60
25 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ2/60 30 มิ.ย. 60
24 การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) 21 ก.ค. 60
23 ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ -
22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสหกรรม ประจำปี 2560 "STEM Workforce" 15 พ.ค. 60
21 ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) 14 ส.ค. 60
20 สัมนาเชิงปฏิบัติการ "Newton Fund Information Day" 24 เม.ย. 60
19 ทุน Fellowships for Research in Japan (FY 2017) 31 ก.ค. 60
18 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกของรัฐบาลมาเลเซีย 31 มี.ค. 60
17 รับสมัครผู้ที่สนใจ "โครงการพัฒนาคศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2" 15 พ.ค. 60
16 เชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 38 14 เม.ย. 60
15 การใหิเงินทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 31 มี.ค.60
14 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท - เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) กับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2560 รอบ 2 15 มี.ค.60
13 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งช่ติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 (สำหรับผู้สนใจสมัคร สามารถส่งผลงานไปที่วช.โดยตรง แล้วสำเนาส่งกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด) 28 เม.ย.60
12 ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship 23 มี.ค. 60
11 ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปี 2560 20 มี.ค. 60
10 การสมัครของรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน) 18 เม.ย. 60
9 การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำงบประมาณ 2560 (สำนักงานนโยบายและพลังงาน) 31 พ.ค. 60
8 ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 8 มิ.ย. 60
7 ทุนอุดหนุนการวิจัย (สมศ.) 17 ก.พ.60
6 ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -
5 โครงการทุน Academic Mobility : International Programs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 -
4 สอบแข่งขันทุน Ernst Mach Grant - ASEA - UNINET 31 มี.ค. 60
3 เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ 30 มิ.ย. 60
2 เปิดรับสมัคร "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 31 ม.ค. 60
1 การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 31 ม.ค. 60

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต
12 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2560 (ทุน UIS) 29 ธ.ค. 59
11 ประชาสัมพันธ์โครงการ NTU Springt Short Term Program 31 ธ.ค. 59
10 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 59
9 การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 30 ธ.ค. 59
8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 1/2560
7 โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 16 ธ.ค. 59
6 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 พ.ย. 59
5 รับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 30 ก.ย. 59
4 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีและทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29 ก.ย. 59
3 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 15 ก.ย. 59
2 ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย 31 ส.ค. 59
1 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ -

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต
30 ขอเชิญเสนอชื่อดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อรับรางวัล "ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 30 มิ.ย. 58
29 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 15 มิ.ย. 58
28 การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 -
27 โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nutrilite Research Award 2015) 30 มิ.ย. 58
26 ขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 10 มิ.ย. 58
25 ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15 31 ก.ค. 58
24 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2557 -
23 2015 Global Korea Scholarship ณ Daejeon University 20 ก.พ. 58
22 NTU Summer Programme 2015 ณ Nanyang Technological University 20 พ.ค. 58
21 China-AUN Scholarship 2015/2016 10 เม.ย. 58
20 Osaka University Student Exchange 2015 13 มี.ค. 58
19 โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก 27 ก.พ. 58
18 รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)รุ่นที่ 18 31 ต.ค. 58
17 ทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โปรแกรม "Professional development Programme for mid-career researchers" 15 ก.พ. 58
16 Guangxi University เปิดรับสมัครผู้รับทุน Chinese Government Scholarship 2015 1 เม.ย 58
15 Taiwan International Graduate Program ประจำปีการศึกษา 2015-2014 31 มี.ค.58
14 Fulbright Open Competition Scholarship ประจำปีการศึกษา 2559 9 เม.ย. 58
13 The Royal Golden Jubilee PhD Programme (One-year PhD placement in the UK) Co-funded by Newton Fund 10 ก.พ. 58
12 Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) 2015-2016 13 ก.พ. 58
11 BIT Scholarship for International Students 30 ม.ค. 58
10 ทุนภายใต้โครงการ AUN-ACTS Student Exchange Programme 15 มิ.ย. 58
9 Monbukagakusho Scholarship 2015 30 ม.ค. 58
8 ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ก.ย. 58
7 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกรุงเทพมหานคร 27 ก.พ. 58
6 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2558 27 ก.พ. 58
5 ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) : ระดับปริญญาโท 31 ม.ค. 58
4 ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ฯ -
3 ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปี 2558 แก่นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง -
2 ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร 17 ก.พ. 58
1 ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 9 ม.ค. 58