วันอาทิตย์ที่   20   มกราคม   พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท

1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

- - - - 30 พ.ย. 61

2

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562

100,000 50,000 - - 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 61

3

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100,000 50,000 - - ต.ค. - ธ.ค. 61

4

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

หากนักศึกษาสนใจโครงการดังกล่าว ขอให้ส่งเอกสารใบสมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
- - - - 18 ธ.ค. 61

5

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- - - - 31 ม.ค. 62

6

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

- - - - 28 ก.พ. 62

7

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2561

- - - - 31 ม.ค. 62

8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที ประจำปี 2561

- - - - 15 ม.ค. 62

9

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

- - - - 20 ม.ค. 62

10

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

- - - - 15 ม.ค. 62