เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา กำหนดการ

08.00-08.30 น.   

 • นักศึกษาลงทะเบียนและเข้านั่งในหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร

08.30-08.45 น.

 • วีดิทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"

08.45-08.50 น.

 • กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

08.50-09.00 น.

 • กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศฯ
  โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

09.00-09.20 น.

 • พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561
  โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

09.20-09.35 น. 

 • การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดล
  โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

09.35-09.40 น.   

 • กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

09.40-09.50 น.   

 • พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธ

09.50-10.05 น.   

 • แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
  โดย รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์

10.05-10.20 น.   

 • แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ
  โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

10.20-10.35 น.

 • ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา
  โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ

10.35-10.50 น.

 • เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
  โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

10.50-11.10 น.

 • เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

11.10-11.30 น.

 • พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ Multimedia Contest
 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 • พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสติกเกอร์ไลน์บัณฑิตวิทยาลัย

 • โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

11.30-11.45 น.

 • กล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

11.45-13.00 น.

 • เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ/นักศึกษารับเอกสาร บัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account