ภาพพิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 และ
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561

 

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559