วันอาทิตย์ที่   23   กรกฎาคม   พ.ศ. 2560

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา กำหนดการ

08.00-08.30 น.

 • นักศึกษาลงทะเบียนและเข้านั่งในหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร

08.30-08.45 น.

 • วีดิทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"

08.45-08.50 น.

 • กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

08.50-09.00 น.

 • กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศฯ
  โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

09.00-09.20 น.

 • พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559
  โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

09.15-09.30 น.

 • การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดล
  โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

09.30-09.40 น.

 • กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

09.40-09.55 น.

 • แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

09.55-10.10 น.

 • ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

10.10-10.25 น.

 • แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ การพัฒนาภาษาอังกฤษ
  โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

10.25-10.45 น.

 • เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษาโดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

10.45-11.00 น.

 • พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และทีมผู้บริหาร

11.00-11.15 น.

 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และทีมผู้บริหาร

11.15 น.

 • เสร็จงานปฐมนิเทศ/นักศึกษารับเอกสารบัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account