เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   19   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา กำหนดการ

08.00-08.30 น.   

 • นักศึกษาลงทะเบียนและเข้านั่งในหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร

08.30-08.45 น.

 • วีดิทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"

08.45-08.50 น.

 • กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

08.50-09.00 น.

 • กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศฯ
  โดย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

09.00-09.20 น.

 • พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559
  โดย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

09.20-09.35 น. 

 • การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดล
  โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

09.35-09.40 น.   

 • กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

09.40-09.55 น.   

 • แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
  โดย รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์

09.55-10.10 น.   

 • แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ
  โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

10.10-10.25 น.

 • ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา
  โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

10.25-10.40 น.

 • เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
  โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

10.40-10.55 น.

 • พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2558
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

10.55-11.15 น.

 • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

11.15 น.

 • กล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
  โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

11.30 น.

 • เสร็จงานปฐมนิเทศ/นักศึกษารับเอกสารบัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account