เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสติกเกอร์ไลน์ ในโครงการ "ประกวดสติกเกอร์ไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"


1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ชื่อผลงาน "MU Grad Sticker"

น.ส.สุชาดา จันทร์วัน
บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รางวัลชมเชย จำนวนเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ชื่อผลงาน"MU Everyday"


น.ส.ปรียาภัทร มังคะลาด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (นานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รางวัลยอดนิยม จำนวนเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ ชื่อผลงาน "มีมี่กับเหมียวเหมียว"


น.ส.ดลธรัตน์ จูฑะมณีโรจน์
บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


ขอให้ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อกลับมายัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441 4125 ต่อ 130 – 135
ผู้ประสานงานโครงการ คุณพลยุทธ์ ปานจันทร์ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Download ประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2441 4125 ต่อ 130 - 135
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
www.grad.mahidol.ac.th