วันอาทิตย์ที่   19   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 6No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2034MG00 ปิยอร ไชยพิภัทรสุข (PIYAORN CHAIPIPATSOOK) 256160008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2 2111MG00 บุรินทร์ จันทร์ฉาย (BURIN JANCHAI) 256160009 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 3 3804MG00 ภูริวัจน์ มณีโชติ (POORIWIT MANEECHOOLD) 256160010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 5501MG00 ปรัชญา นาคน้อย (PRATCHAYA NAKNOI) 256160011 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 5 3809DG00 อภัยชนม์ พันธุ์โอภาส (APAICHON PUNOPAS) 256160012 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 6 3803DG00 ฆนรุจ โอภาสพร้อม (KHANARUJ OPASPROM) 256160014 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 2128MG00 วรัญญา โกศล (WARUNYA KOSON) 256160015 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 7303MG00 อันดามัน เทพญา (ANDAMUN THEPYA) 256160016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 2331MS00 ภคพร โคเจริญ (PHAKHAPHON KHOJARONE) 256160017 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 10 2509MS00 พรธิดา ไชยโย (PHORNTHIDA CHAIYO) 256160018 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 7001MG00 ศิรินันท์ บรรจโรจน์ (SIRINAN BANJAROJ) 256160019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2043MS00 รสสุคนธ์ กลิ่นหอม (ROSSUKON KLINHOM) 256160020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 13 4801DG00 มธุสร วงศ์สวัสดิ์ (MATHUSORN WONGSAWAT) 256160021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 14 3816MS00 ชินโชติ เทียมเมธี (CHINNACHOTE THIAMMETHI) 256160022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 7303MG00 แพรพลอย กล่อมจิตร์ (PAREPLOY KLOMJIT) 256160023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 4801DG00 วีรากร ธิจุมปา (WEERAKORN THICHUMPA) 256160024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 17 2121DG00 วีรพัฒน์ เอนกกมล (WEERAPAT ANEGKAMOL) 256160025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 2619MG00 ปารียา ศรีมาศ (PAREEYA SRIMART) 256160026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 19 2043MS00 อุ่นไอธรรม ธรรมวงศ์ (0UNITHAM THAMMAWONG) 256160027 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 20 2110DG00 พีราวัชร ประทุมรัตน์ (PEERAWAT PRATHUMRAT) 256160028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 21 3816MS00 ธัญลักษณ์ บุญกนก (THANYALAK BOONKANOK) 256160029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 22 3811MS00 เชาวลิต สายจันทร์ (CHAOWALIT SAICHAN) 256160030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 2509MS00 วนิช ศิริจันทรัตน์ (VANICH SIRIJANTARAT) 256160031 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 2129DG00 สุรพจน์ สารรัมย์ (SURAPOJ SANRAM) 256160032 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 2328MG03 เบญญาภา กั๊วะ (BENYAPA KOU) 256160033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 26 3816MS00 ธนธร ชื่นยินดี (THANATORN CHUENYINDEE) 256160034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 2509MS00 สุกัญญา วิริยะ (SUKANYA WIRIYA) 256160035 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 28 2128MG00 ต้นตระการ ป้องภัย (TONTRAKARN PONGPHAI) 256160036 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 2108MG00 เเพรวพรรณ เนียมกลํ่า (PRAEWPHAN NIEMKLAM) 256160037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 3816MS00 ธนนนท์ คำเกลี้ยง (THANANON KHAMGLIANG) 256160038 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 7303MG00 ชลธิชา เจ้าวิลาส (CHOLTHICHA JAOWILAS) 256160039 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 6201DG00 ชาลิสา จตุรพักตรารักษ์ (CHALISA JATURAPAKTRARAK ) 256160040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 3811MS00 ปัชโชติ สงวนวงศ์ (PATCHOTE SA-NGUANWONG) 256160041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 34 7303MG00 รัสรินทร์ อารยะธรรมโสภณ (RASSARIN ARAYADHAMSOPON) 256160042 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 7703MG00 พรปวีณ์ จั่นสกุล (PORNPAWEE JUNSAKUL) 256160043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 3816MS00 สุนิสา คงชวนแก้ว (SUNISA KHONGCHAUNKAEW) 256160044 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 37 3811MS00 ธัชชัย วรรณโพธิ์กลาง (THATCHAI WANNAPHOKLANG) 256160045 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 2331MS00 จันจิรา แกล้วกล้า (JUNJIRA KLAEWKLA) 256160046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
    1 |