เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   8   ธันวาคม   พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


ค้นหาโดยใช้เลขที่ประจำตัวสอบ เช่น 2018DG00XXX


ค้นหาเลขที่ประจำตัวสอบ


ระดับปริญญาเอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
มีสิทธิ์สอบ
2018DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2019DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2030DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2032DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2033DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2039DS00 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
0
2041DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2045DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
มีสิทธิ์สอบ
2101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2104DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2105DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2107DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2108DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2110DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2111DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2115DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2118DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2119DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2121DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2122DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2127DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2128DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2129DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2130DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BOTANY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
มีสิทธิ์สอบ
2205DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2227DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
มีสิทธิ์สอบ
2306DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2307DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2325DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2329DG01 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN PUBLIC HEALTH NUTRITION)
0
2329DG02 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกบริหารสาธารณสุข)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION)
0
2329DG03 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN PARASITOLOGY AND ENTOMOLOGY)
0
2329DG04 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาการระบาด)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN EPIDEMIOLOGY)
0
2329DG05 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION)
0
2329DG06 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN GLOBAL HEALTH)
0
2329DG07 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกอนามัยครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN FAMILY AND REPRODUCTIVE HEALTH)
0
2338DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
มีสิทธิ์สอบ
2407DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
มีสิทธิ์สอบ
2503DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
0
2503DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
0
2507DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
0
2507DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
0
2511DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
0
2515DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
0
2519DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
0
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
มีสิทธิ์สอบ
2612DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2613DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2614DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2615DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2616DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2617DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
มีสิทธิ์สอบ
2808DG00 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
0
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
มีสิทธิ์สอบ
2901DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
0
2904DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
3008DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
มีสิทธิ์สอบ
3314DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
มีสิทธิ์สอบ
3802DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3807DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
0
3809DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
4301DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
มีสิทธิ์สอบ
4601DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
มีสิทธิ์สอบ
4801DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
มีสิทธิ์สอบ
5201DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
0
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDI
มีสิทธิ์สอบ
6201DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
มีสิทธิ์สอบ
6701DG01 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (COMPANION ANIMAL MEDICINE)
0
6701DG02 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (PRODUCTION MEDICINE)
0
6701DG03 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกพยาธิวิทยา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (PATHOLOGY)
0
6701DG04 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาการระบาด)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM) (EPIDEMIOLOGY)
0
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
มีสิทธิ์สอบ
6801DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
6901DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
6901DS00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
มีสิทธิ์สอบ
7101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
มีสิทธิ์สอบ
7202DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7203DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7204DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SYSTEMS BIOSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
มีสิทธิ์สอบ
7301DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
0
7304DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MULTICULTURAL STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
-
คณะศิลปศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS
มีสิทธิ์สอบ
7501DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF TROPICAL MEDICINE, FACULTY OF VETERINARY SCIENCE, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES
มีสิทธิ์สอบ
8101DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
0

ระดับปริญญาโท

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
มีสิทธิ์สอบ
2018MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2019MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2021MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
0
2022MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
0
2023MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2026MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2029MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
0
2030MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2034MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE
0
2038MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN PEDIATRICS)
0
2038MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกประสาทวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN NEUROLOGY)
0
2038MG04 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิสัญญีวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN ANESTHESIOLOGY)
0
2038MG05 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (MAJOR IN OTORHINOLARYNGOLOGY)
0
2039MS00 การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
0
2042MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2043MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION
0
2044MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะวิทยาศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE
มีสิทธิ์สอบ
2101MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2102MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2104MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2105MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2106MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2107MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOBIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2108MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2109MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2110MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2111MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2115MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2118MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2119MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2125MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2128MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2129MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL
มีสิทธิ์สอบ
2205MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2217MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
0
2218MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
0
2219MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
0
2220MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
0
2225MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER
0
2227MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2229MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกพยาธิวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (PATHOLOGY)
0
2229MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกตจวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (DERMATOLOGY)
0
2229MG04 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (SLEEP MEDICINE)
0
2229MG05 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM) (OTOLARYNGOLOGY)
0
2230MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2231MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์
FACULTY OF PUBLIC HEALTH
มีสิทธิ์สอบ
2305MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
0
2305MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
0
2306MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
0
2307MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
0
2307MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
0
2311MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
0
2311MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
0
2313MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
0
2313MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
0
2314MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
0
2314MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
0
2317MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
0
2317MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
0
2324MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2328MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR IN NUTRITION)
0
2328MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR IN FAMILY HEALTH)
0
2328MS02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR IN NUTRITION)
0
2328MS03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR IN FAMILY HEALTH)
0
2330MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSE PRACTITIONER
0
2330MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN
0
2331MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
0
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
มีสิทธิ์สอบ
2401MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
0
2401MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
0
2402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
0
2402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
0
2404MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
0
2404MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
0
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
มีสิทธิ์สอบ
2506MG00 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2507MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
0
2507MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
0
2508MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
0
2508MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
0
2509MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
0
2509MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
0
2510MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
0
2510MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
0
2511MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIONS AND DEVELOPMENT
0
2513MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2514MG00 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
0
2514MS00 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
0
คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF PHARMACY
มีสิทธิ์สอบ
2601MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2603MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONNAL PROGRAM)
0
2604MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2612MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2613MG05 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกจุลชีววิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (MICROBIOLOGY)
0
2613MG06 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกชีวเคมี)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (BIOCHEMISTRY)
0
2613MG07 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเภสัชวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (PHARMACOLOGY)
0
2613MG08 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกสรีรวิทยา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (PHYSIOLOGY)
0
2616MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2619MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2620MG00 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2622MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
2623MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะพยาบาลศาสตร์
FACULTY OF NURSING
มีสิทธิ์สอบ
2803MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
0
2804MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
0
2804MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
0
2805MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
0
2805MS00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
0
2810MG00 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
0
2813MG01 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลเด็ก)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (PEDIATRIC NURSING)
0
2813MG02 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ )
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (ADULT NURSING)
0
2813MG05 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM) (MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING)
0
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
มีสิทธิ์สอบ
2901MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
0
คณะเทคนิคการแพทย์
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
3008MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3009MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY (INTERNATION PROGRAM)
0
คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
มีสิทธิ์สอบ
3303MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OPERATIVE DENTISTRY
0
3309MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED GENERAL DENTISTRY
0
3314MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL BIOLOGY AND INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3326MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY
0
คณะวิศวกรรมศาสตร์
FACULTY OF ENGINEERING
มีสิทธิ์สอบ
3801MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
0
3802MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3803MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3804MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
0
3804MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
0
3805MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3806MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3806MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3807MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
0
3810MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3811MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
0
3813MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
3816MS00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
0
3817MG00 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
วิทยาลัยราชสุดา
RATCHASUDA COLLEGE
มีสิทธิ์สอบ
3902MG01 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION COUNSELING FOR PERSON WITH DISABILITIES)
0
3902MG02 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION ADMINISTRATION FOR PERSON WITH DISABILITIES)
0
3902MG03 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (ASSISTIVE TECHNOLOGY)
0
3902MG04 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (BLIND AND LOW VISION REHABILITATION)
0
3902MS01 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION COUNSELING FOR PERSON WITH DISABILITIES)
0
3902MS02 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION ADMINISTRATION FOR PERSON WITH DISABILITIES)
0
3902MS03 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (ASSISTIVE TECHNOLOGY)
0
3902MS04 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (BLIND AND LOW VISION REHABILITATION)
0
3904MS00 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS
0
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
4301MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
0
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
มีสิทธิ์สอบ
4801MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
มีสิทธิ์สอบ
4901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
0
4901MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
0
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION
มีสิทธิ์สอบ
5201MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
0
5201MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
0
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY
มีสิทธิ์สอบ
5501MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTRE
มีสิทธิ์สอบ
6501MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION
0
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
มีสิทธิ์สอบ
6703MG01 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (VETERINARY DIAGNOSTIC SCIENCES)
0
6703MG02 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (APPLIED VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH)
0
6703MG03 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM) (ZOO ANIMAL AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENTS)
0
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
มีสิทธิ์สอบ
6805MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
มีสิทธิ์สอบ
6902MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
6903MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT
มีสิทธิ์สอบ
7001MG00 การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING
มีสิทธิ์สอบ
7101MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES
มีสิทธิ์สอบ
7202MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7203MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA
มีสิทธิ์สอบ
7301MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
0
7302MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
0
7303MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES
0
สถาบันโภชนาการ
INSTITUTE OF NUTRITION
มีสิทธิ์สอบ
7401MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7402MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
0
7402MS00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
0
7403MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะศิลปศาสตร์
FACULTY OF LIBERAL ARTS
มีสิทธิ์สอบ
7501MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7501MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
มีสิทธิ์สอบ
7701MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
7703MG00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
0
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT
มีสิทธิ์สอบ
7801MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
0
โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIEN
มีสิทธิ์สอบ
7901MG00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
FACULTY OF GRADUATE STUDIES, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES, AND RESEAR
มีสิทธิ์สอบ
3710MS00 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ASEAN STUDIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
0

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์
FACULTY OF DENTISTRY
มีสิทธิ์สอบ
3319CG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ)
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY (OPERATIVE DENTISTRY)
0
คณะสัตวแพทยศาสตร์
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
มีสิทธิ์สอบ
6702CG00 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
0
คณะกายภาพบำบัด
FACULTY OF PHYSICAL THERAPY
มีสิทธิ์สอบ
6802CG01 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (วิชาเอกกายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY (MAJOR IN MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPY)
0
6802CG02 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (วิชาเอกกายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY (MAJOR IN STROKE PHYSICAL THERAPY)
0
6802CG03 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (วิชาเอกกายภาพบำบัดเด็ก)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY (MAJOR IN PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY)
0
6802CG04 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (วิชาเอกกายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY (MAJOR IN COMMUNITY AND HEALTH PROMOTION PHYSICAL THERAPY)
0