เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ


ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. สุภาพร จตุภัทร กิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ( Thailand Inventor Day 2017 ) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับครั้งนี้ มีอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2560 ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : ระดับดี ผลงานเรื่อง "จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ใช้เซนเซอร์เคมีบนผ้า เพื่อการตรวจวัดกลิ่น" (Wearable E-nose Based on Fabric-based Chemical Sensors for Odor Detection) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์