เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

นายชนะพล ชัยทัพ


นายชนะพล ชัยทัพ

นายชนะพล ชัยทัพ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง จิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งความพอเพียง ความสุขในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ (PSYCHOLOGICAL SUFFICIENCY, SUFFICIENCY ORGANIZATION, WORK HAPPINESS, ORGANIZATIONAL SUPPORT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

และเข้ารับรางวัล โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)