เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

นายชนะพล ชัยทัพ


นายชนะพล ชัยทัพ

นายชนะพล ชัยทัพ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง จิตลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งความพอเพียง ความสุขในการทำงาน การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ (PSYCHOLOGICAL SUFFICIENCY, SUFFICIENCY ORGANIZATION, WORK HAPPINESS, ORGANIZATIONAL SUPPORT, AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A CASE STUDY OF THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

และเข้ารับรางวัล โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)