เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย


นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย

นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล : Best paper Award จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง The Unwanted Pregnancy among Thai Teen Mom : a Feminist Perspective ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University Internauional Conference 2014 "Global Warming and Its Impacts" วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัด ชลบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับการตีพิมพ์ใน Global Education Magazine อาจารย์ที่ปรึกษา :รศ.ดร. สุพจน์ เด่นดวง,รศ.ดร.วรรณวิภา ปสันธนาทร ,รศ. นาถฤดี เด่นดวง