เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2557/2558


สมาคมราชกรีฑาสโมสร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2557/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอังรีดูนังต์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโดย สมาคมราชกรีฑาสโมสร

นาย อรรถพล แตงร่ม
สาขาวิชา การจัดการการกีฬา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

นาย จุมพล จึงธีรพานิช
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวชรธิชา โกรัตนะ
สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดและทรัพยากรศาสตร์

นางสาวสุกานดา วรพิทย์พงศ์
สาขาวิชา พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
คณะพยาบาลศาตร์

นายกวินทร์ จิวสุวรรณ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์