เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ดร.ภัทรพรรณ ทำดี

นางภัทรพรรณ ทำดี

ดร.ภัทรพรรณ ทำดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดี เรื่อง ทางเลือกชีวิตที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยของผู้หญิงโสดภายใต้ "เปลือก" ของภาวะสมัยใหม่ ( LIFE CHOICES CONDUCIVE TO NEVER-MARRIED WOMEN'S ILLNESS UNDER THE "HUSK" OF MODERNITY)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.สุพจน์ เด่นดวง, รศ.ดร. มัลลิกา มัติโก, รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง ในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล