เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

นายชนะพล ชัยทัพ


นางภัทรพรรณ ทำดี

นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผลงานวิจัย: การแสดงออกของโปรตีนเอ็มซีแอล-1 ที่กระตุ้นผ่านทาง STAT3 มีความเกี่ยวข้องกับความไวต่อยาเจมไซทาบีนในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของมนุษย์ ( STAT3-mediated Mcl-1 protein expression involves in gemcitabine sensitivity in human cholangiocarcinoma cells)
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ดร.วราภรณ์ คำยอด

การประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ของ Graduate School Khon Kaen University : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น