เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ


นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาต

นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัล: รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับชมเชย เรื่อง การติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม (HIV INFECTION IN MARRIED WOMEN : THE SOCIALIST FEMINISM PERSPECTIVE) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. นาถฤดี เด่นดวง ในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล