เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558


สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558

Miss Prana Shakya นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศษสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด งานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง PROTECTIVE EFFECTS OF ORAYZA SATIVAL. ON FLUOROURACIL-INDUCED ORAL MUCOSITIS อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ทญพ. ศรัญญา ตันเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล