เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

นายชานนทร์ โควสุภัทร


นายชานนทร์ โควสุภัทร

นายชานนทร์ โควสุภัทร นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Oral Presentation จากการนำเสนองานวิจัยทางด้านสัตว์ ในหัวข้อ "New Species of Bubble-Nesting Siamese Fighting Fish (ปลากัดป่าก่อหวอดสปีชีส์ใหม่ในประเทศไทย)"

จากการประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย